• page_banner
  • page_banner

13.1 Service Customized process

Custöriteleşdirilen amal

Tanhillde, bir wagtyň özünde bir kompaniýanyň markasyny we gymmatlyklaryny birleşdirýän şahsy önümleri üpjün etmek biziň işimizdir.Amalyň başyndan ahyryna çenli nähili bolýandygyna haýran galýarsyňyzmy?Customöriteleşdirilen täjirlere barýan ýol müşderilerimiz üçin nähili görünýär.

OEM we ODM hyzmatlary

Güýçli gözleg topary, netijeli dolandyryş ulgamy we hyzmaty, ýokary hilli, bu ugurda gowy abraý gazandyk.Şonuň üçin marka üpjünçilik hyzmatyny we ýöriteleşdirilen dizaýny berip bileris.

13.1 Service Customized process

13.1 Service Customized process

OEM we ODM hyzmatlary

Güýçli gözleg topary, netijeli dolandyryş ulgamy we hyzmaty, ýokary hilli, bu ugurda gowy abraý gazandyk.Şonuň üçin marka üpjünçilik hyzmatyny we ýöriteleşdirilen dizaýny berip bileris.

Hil barlagy

Her bir kärhana önüm öndürýärmi ýa-da ýokmy, hil gözegçilik syýasaty gerek.Bizde guramada ynam döretmäge kömek edýän giňişleýin hil ulgamy bar, bu bolsa öz gezeginde has köp müşderiniň, has köp satuwyň we has köp gaýtalanýan işe, şol sanda Çig mallary barlamak, Amallary barlamak, Iberilmezden ozal barlamak, Önümiň barlagy

Satuwdan soň hyzmat

Şikaýat edilenden soň 4 sagadyň dowamynda seslenme
Atlantada Amerikan ammary bar, netijeliligi ýokarlandyryp we wagty azaldyp bileris, şeýle hem müşderilerimiziň düşýän ýük daşamak üçin bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyryp bileris

Satuwdan soň hyzmat

Şikaýat edilenden soň 4 sagadyň dowamynda seslenme
Atlantada Amerikan ammary bar, netijeliligi ýokarlandyryp we wagty azaldyp bileris, şeýle hem müşderilerimiziň düşýän ýük daşamak üçin bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyryp bileris