• page_banner
  • page_banner

LOGO

Duruşyň gowulaşmagy

Adaty düşekde tekiz ýatýan bolsaňyz, bedeniň dürli ýerlerine, kalça, kelle, egin we topuk ýaly basyş döredýär.Bu uky wagtynda sizi oňaýsyzlaşdyryp biler.Munuň tersine, bedeniňiziň esasy ýerlerine edilýän basyşy azaldyp, bedeniňiziň ýagdaýyna sazlanyp bilinýän düşek konturlary - şonuň üçin gowy uky alyp bilersiňiz.

Amatlylyk

1.Eger hereket meselesini başdan geçirýän bolsaňyz, düşege girmek we çykmak kynçylyk ýaly duýulýar.Diňe düwmä basmaly, iň az oňaýsyzlyk bilen kömek etmek üçin iň köp sazlanylýan düşekleri galdyryp we peseldip bolýar.
2.Hemme sazlaşykly düşekler, iň amatly burçda oturmaga kömek eder.
3.Siz özbaşdak hereket edip bilersiňiz.Bölünip bilinýän krowatlarymyz size we ýoldaşyňyza birek-biregi biynjalyk etmän özbaşdak sazlamaga mümkinçilik berýär

LOGO

LOGO

Amatlylyk

1.Eger hereket meselesini başdan geçirýän bolsaňyz, düşege girmek we çykmak kynçylyk ýaly duýulýar.Diňe düwmä basmaly, iň az oňaýsyzlyk bilen kömek etmek üçin iň köp sazlanylýan düşekleri galdyryp we peseldip bolýar.
2.Hemme sazlaşykly düşekler, iň amatly burçda oturmaga kömek eder.
3.Siz özbaşdak hereket edip bilersiňiz.Bölünip bilinýän krowatlarymyz size we ýoldaşyňyza birek-biregi biynjalyk etmän özbaşdak sazlamaga mümkinçilik berýär

LOGO

Horlamak we has gowy dem almak

Adaty düşekde ýatanyňyzda diliňiz we ýumşak dokumalaryňyz howa ýollaryňyzy daraldyp biler, bu bolsa horlanmaga sebäp bolup biler.Käbir jübütler üçin horlamak şeýle bir zyýanly bolup biler, aýry-aýry ýatmak gymmatly gözüňi almagyň ýeke-täk usulydyr.
Diňe uzakdan dolandyrmak bilen kelläňizi ýokary galdyryp, sazlap boljak düşek diliňizi we dokumalaryňyzy howa ýollaryňyzy daraldyp biler, horlanmagy netijeli azaldyp biler.
Horlaýarsyňyzmy ýa-da ýokmy, kelläni birneme ýokary galdyrsaňyz, kislorodyň has erkin akmagyna mümkinçilik döreder, bu diňe dem alşyňyzy gowulaşdyrman, demgysma hüjüminiň ähtimallygyny hem çäklendirer.

Yzky agyrydan dynmak

Üç adamdan biri her ýyl arka agyrysyndan ejir çekýär.Arka agyrysyny dolandyrmagyň açary, rahat uky ýagdaýyny tapmakdyr.Käbir adamlar üçin aýaklary birneme ýokarlandyrmak oňurga basyşyny peseldýär we agaç meýdanyny doly rahatlandyrmaga mümkinçilik berýär.Adaty (tekiz) düşekde bolsaňyz, düwmä basanyňyzda sazlap boljak düşek bilen ýetmek gaty kyn.

LOGO

LOGO

Yzky agyrydan dynmak

Üç adamdan biri her ýyl arka agyrysyndan ejir çekýär.Arka agyrysyny dolandyrmagyň açary, rahat uky ýagdaýyny tapmakdyr.Käbir adamlar üçin aýaklary birneme ýokarlandyrmak oňurga basyşyny peseldýär we agaç meýdanyny doly rahatlandyrmaga mümkinçilik berýär.Adaty (tekiz) düşekde bolsaňyz, düwmä basanyňyzda sazlap boljak düşek bilen ýetmek gaty kyn.

LOGO

Aýlanyşygy gowulaşdyrmak we çişmegi azaltmak

Aýlanyş meselesinden ýa-da aýaklaryňyzda çişmekden ejir çekýän bolsaňyz, sazlap boljak düşek kömek edip biler.Aýaklarda gan aýlanyşynyň pes bolmagy sebäpli ýüze çykýan çiş, uky wagtynda aýaklary birneme ýokarlandyrmak arkaly gowulaşyp biler.Bir düwmä degeniňizde, sazlap boljak düşek aýagyňyzy birneme ýokarlandyryp biler, bu bolsa aýlanyşygy gowulandyrar, çişmegi azaldar we rahat ýatmaga kömek eder.
Sleepatanyňyzda bedeniňiz iýmit siňdirmek üçin işleýär.Sleepingatanyňyzda kelläňizi takmynan 6 dýuým ýokarlandyrmak iýmit siňdiriş işine kömek edip biler.Düzülip bilinýän düşek, kelläňizi sazlamagy we iýmitiňizi siňdirmegi aňsatlaşdyrýar.