• page_banner
  • page_banner

BIZI AD ÜSTÜNLIK

1

Garaşsyz ösüş

Biziň öz in Engineener toparymyz 28 adam bar we pikirleriňizi hakykata geçirmekden hoşal.Önümiňizi has bäsdeşlik etmek üçin ýöriteleşdirilen üýtgeşme.

2

Elektrik dolandyryş ulgamy

Elektron dolandyryş ulgamlaryny ösdürmekde we öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, çykdajylary gaty gowy dolandyryp bilerdik.

3

Hil kepilligi

Linkshli baglanyşyklary özümiz öndürýäris.Hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi we hili bilen ähli önümçilik prosesi gözegçilik astynda.

4

Köpçülikleýin önümçilik

Sargyt we önümçilige gözegçilik ulgamynyň doly toplumy, önümçilik wagtyna we işine takyk gözegçilik.Hünärmen dolandyryş we kebşirleýiş robotlary, poroşok örtük ussahanasy, kesmek we şekillendiriş maşynlary we ş.m. ýaly häzirki zaman tehniki maşynlar we robotlar bilen, islegleriňize görä köpçülikleýin önümçilik we kiçi partiýa öndürip bileris.

5

Bäsdeşlik bahasy

Bazar we çykdajylary gözegçilikde saklamakda gowy işlemäge kömek edýän bu pudagyň ýagdaýy bilen tanyş.

6

Tejribeli satuw topary we ýöriteleşdirilen hyzmat

Satuw toparymyz önüm we halkara söwdasy bilen tanyş.Munuň bilen önüm aragatnaşygy we gowşuryş amallarynda hünär kömegi berip bileris.Soraglaryňyz bar bolsa bize habar beriň.Biz siziň ygtybarly goldawyňyz bolar.