• page_banner
  • page_banner

>> Hekaýamyz<<

Bedatylýan otag - Dynç almak, ýangyç guýmak, zarýad bermek, dikeltmek üçin bir ýer. Economyöne ykdysadyýetiň çalt ösmegi bilen adamlaryň durmuş basyşy barha çynlakaýlaşýar.Köp adamyň ukusynyň hili ýuwaş-ýuwaşdan peseldi, hatda ukusyzlyk, alada we ş.m.Bu şertde “Tanhill” kompaniýamyz 2014-nji ýylda tapyldy.Livingaşaýyş meýdanynda ýaşarmagymyzy dowam etdirip bileris.Düzülip bilinýän düşeklerimiz, düşek çarçuwalarymyz we düşeklerimiz ukyňyzy ýokarlandyrmak we ýaşaýyş durmuşyňyzy güýçlendirmek üçin ýasalýar
Müşderilerimize mümkin boldugyça arzan bahadan ýokary hilli önümleri hödürlemäge çalyşýarys.Biziň maksadymyz, her bir müşderiniň TANHILL bilen gyzykly satyn almak tejribesine eýe bolmagyny üpjün etmek.
Tanhillde ýokary hilli önümler we hyzmatlar hünärmen toparlardan gelýär.

story

Qualityokary hilli önüm

Her önüm hil, çydamlylyk, gurluşyk we gutarnykly talaplar boýunça standartlara laýyk gelýär.Carbonokary uglerodly polatdan gaty agaçlara we owadan bezelen mebellere çenli, uzak ýolda ýerine ýetirýän ajaýyp önümlere bagyşlanýarys.

Çalt, jogap beriji hyzmat

Müşderilerimizi diňlemäge we her satyn alyşda özlerini rahat duýmaga kömek etmegi maksat edinýäris.Ajaýyp müşderi hyzmatymyz, pudakda öňdebaryjy bolmaga kömek eden zat.

story

story

Çalt, jogap beriji hyzmat

Müşderilerimizi diňlemäge we her satyn alyşda özlerini rahat duýmaga kömek etmegi maksat edinýäris.Ajaýyp müşderi hyzmatymyz, pudakda öňdebaryjy bolmaga kömek eden zat.

story

Senagatda öňdebaryjy kepillik

Ajaýyp hyzmat bilen el-ele bermek, önümçilikde öňdebaryjy kepillikdir.Önümlerimiziň arkasynda durýarys.Şonuň üçin önümlerimizi önümleriň özleri ýaly kepilliklere köp üns berýäris.