• page_banner
  • page_banner
faqs

Soraglar

S: Sen nirede?Zawodyňyza baryp bilerinmi?

J: Elbetde, islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.
Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherinde ýerleşýär we meýdany 100000m²-den gowrak.Gurnama zawodynyň köpüsinden tapawutlanýar, ähli öňegidişlik bilen, müşderiniň ygtybarly hilini we bäsdeşlik bahasyny üpjün edip bileris.

S: Beýleki üpjün edijiler bilen deňeşdirilende haýsy artykmaçlyklaryňyz bar?

J: Hünärmen gözleg we bäsdeşlik bahasy, müşderä gönükdirilen hyzmat bilen dogruçyl iş.
Has artykmaçlyklara serediň

S: Kepillik barmy?

J: Hawa, düşek çarçuwasy 5 ýyl, motor 2 ýyl, gözegçilik ediji 1 ýyl.

S: Goşmaça bölekler hakda näme?

J: Islän wagtyňyz goşmaça bölekler bilen üpjün edip bileris.

S: ippingük daşamagyňyz ýa-da ýüküňiz hakda näme?

J: Professional ýük ekspeditorlaryny maslahat bereris.Şahsy alyjylar üçin DDP & CIF ulanardyk.Lomaý satuwda bolsa, islegleriňize görä FOB, CIF ýa-da EXW ulanarys.

S: Haýsy tölegleri goldaýarsyňyz?

J: T / T, Western Union ikisi hem kabul ederliklidir, başga tölegiňiz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Önümiňiz bilen gyzyklanýan bolsam, sizi nädip alyp bilerin?

J: Aşakdakylar bizi almagyň ýollary we hoş geldiňiz.
Sahypa: www.tanhillhome.com
Mail: info@tanhill.cn
Telefon: + 86-519-85256603

S: Nusga görä öndürip bilersiňizmi?

J: Hawa, nusgalaryňyzy ýa-da tehniki çyzgylaryňyzy öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

S: Harytlaryňyzy eltip bermezden ozal barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

S: Biziň işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňizmi?

J: 1. Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan çyn ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.